NOFC​

Normes d’organització i funcionament del centre. És el document que determina l’estructura organitzativa pròpia d’acord amb els objectius i criteris del Projecte Educatiu de centre (PEC).

PEC

Projecte Educatiu de Centre. És el document que ha de guiar l’activitat del centre i dels seus membres en el període de la vigència fins a la seva revisió.

Pla entorn segur

Pla específic que s’adapta a la nostra idiosincràsia i que ens ajuda a poder oferir més seguretat als nostres infants en l’entorn de l’escola.

PLA DE CONVIVÈNCIA

El Projecte de Convivència és el document que té com a finalitat potenciar i millorar la convivència de tota la Comunitat Educativa. Es plantegen accions partint de necessitats concretes i des d’un plantejament d’aprenentatge col·lectiu.

PROJECTE LINGÜÍSTIC

El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre educatiu.

Pla d'Igualtat

El Pla d’Igualtat està constituït per un conjunt de mesures amb l’objectiu d’aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i evitar, d’aquesta manera, qualsevol discriminació per raó de sexe en l’àmbit de l’escola.

EDC

Estratègia Digital de Centre. En aquest espai web podràs consultar totes les dades de l’EDC elaborat per la comissió digital del centre per als propers quatre cursos.

Quotes curs 2023-2024