NOFC​

Normes d’organització i funcionament del centre. És el document que determina l’estructura organitzativa pròpia d’acord amb els objectius i criteris del Projecte Educatiu de centre (PEC).

PEC

Projecte Educatiu de Centre. És el document que ha de guiar l’activitat del centre i dels seus membres en el període de la vigència fins a la seva revisió.

PLA DE CONVIVÈNCIA

El Projecte de Convivència és el document que té com a finalitat potenciar i millorar la convivència de tota la Comunitat Educativa. Es plantegen accions partint de necessitats concretes i des d’un plantejament d’aprenentatge col·lectiu.

PROJECTE LINGÜÍSTIC

El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre educatiu.

Quotes curs 2023-2024