EDUCACIÓ INFANTIL

Partim d’uns principis pedagògics que situen l’alumne en el centre del seu desenvolupament i aprenentatge. Ell com a protagonista actiu i el mestre com a guia i dotador d’oportunitats que li permetin desenvolupar-se com a individu i membre d’un entorn social.

 

L’horari d’aquesta etapa és de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h.

Projecte Mediterrània

El fil conductor del nostre espai “Mediterrània” és el Mare Nostrum com a bressol de l’origen de la civilització i l’esport. S’han escollit tres ciutats olímpiques per representar-ho: Infantil 3 anys és Atenes, Infantil 4 anys és Roma i Infantil 5 anys és Barcelona. Aquestes ciutats destaquen pel seu lideratge i herència històrico-cultural que ens han transmès.

Cadascun dels espais estan dividits en àrees de treball: hi ha una part científica, una altra humanística i una altra artística. En aquests espais el primer que fem és establir rutines per assegurar-nos que cobrim el currículum. A partir d’aquí descobrim el seu ús i flexibilitat.

D’aquesta manera a més d’ajudar els alumnes a aprendre i relacionar-se de múltiples formes, potenciem el teamteching entre els nostres mestres que es basa en una col·laboració efectiva entre 4-6 professors durant tota la jornada i en totes les àrees que repercuteix en els alumnes.

Programa físic

L’estimulació primerenca desenvolupa el sistema nerviós dotant el cervell de coneixements, imatges, paraules, sons, conceptes…, afavorint les connexions neuronals i la creació de la seva xarxa. Aquest treball afavoreix l’aprenentatge. Treballem diàriament el PDB (programa de desenvolupament bàsic) i setmanalment sessions de psicomotricitat i natació.

Programa enciclopèdic

Apartir de projectes de comprensió, els alumnes poden conèixer el món que els envolta. És la manera més innovadora de treballar l’aprenentatge significatiu, el qual facilita que els alumnes aprenguin a aprendre i puguin descobrir estratègies d’investigació que els ajudarà en posteriors aprenentatges. Els projectes estan basats en la recerca i el treball actiu. Els nens es formulen preguntes, observen, verbalitzen, argumenten, contrasten, comproven i plantegen hipòtesis. És un moment ideal per treballar la cultura de pensament amb rutines i destreses, el treball cooperatiu, utilitzar les noves tecnologies en petit grup, així com dotar el cervell de coneixements, imatges i paraules noves amb la passada de Bits i apropar-los a les tradicions i cultura celebrant les festes més populars a l’escola. Fem projectes específics de cada curs i també compartits entre diferents nivells barrejant els nens de diferents grups i edats.

Programa matemàtic

El programa d’Emat, està present a la nostra escola a educació infantil i continua a educació primària i secundària. Amb els alumnes que cursen I3, I4 i I5, treballa els conceptes matemàtics amb una varietat d’activitats on les quals observem que els nostres alumnes estan motivats i interessats pel que estan aprenent.  És un programa que es basa en les intel·ligències múltiples donant l’oportunitat a tots els alumnes un aprenentatge de les matemàtiques garantitzat. Els jocs de demostració són els protagonistes de les diferents sessions. Per completar el programa matemàtic, també oferim als nostres alumnes sessions de pre-robòtica en petit grup amb les Bee Bots, escacs en petits grups i el treball de rutines i destreses de pensament. .

Atelier sensorial

 

 

Crear espais per a l’estimulació sensorial dels infants provoca un clima motivador per a l’exploració, la interacció, el moviment i la comunicació entre els alumnes. Una estimulació sensorial fa que els colors siguin més vius, les olors més intenses, els sabors més profunds, els sons més nets i fa que la receptivitat augmenti i els sentits siguin els protagonistes.

 

La finalitat de l’atelier sensorial és que els alumnes adquireixin una sèrie d’aprenentatges a partir de l’experimentació i el descobriment i que desenvolupin també les seves habilitats socials i cognitives.

Programa lingüístic

L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura és un dels més importants d’aquesta etapa, per aquest motiu nosaltres treballem amb el programa de “ludilletres”, el qual està basat en les intel·ligències múltiples i facilita arribar a tot tipus d’alumnat, respectant en tot moment el seu nivell maduratiu. Totes les sessions van acompanyades de la passada de bits, jocs lingüístics , activitats manipulatives i conscienciació fonològica.

 

 

AICLE: Integrem la llengua estrangera dins del currículum d’educació infantil a les sessions de let’s Talk, let’s explore, flash cards, art and craft, violí i projectes de comprensió.

Programa musical

Tocar un instrument, està demostrat que estimula a la vegada els dos hemisferis cerebrals, ajuda a crear un major nombre de connexions neuronals, afavoreix la lateralització, la psicomotricitat final i afavoreix l’aprenentatge dels idiomes. Per aquest motiu, el paper de la música és imprescindible en aquesta etapa.

 

Els alumnes en petits grups de 5-7 nens tenen l’oportunitat de tenir un primer contacte amb el violí, amb un seguiment molt personalitzat. 

 

En gran grup classe, es realitzen la resta de continguts i aprenentatges que tenen a veure amb la música així com també l’escolta diària de diferents audicions que formen part del programa d’estimulació primerenca. .

Programa social

L’educació emocional és un dels pilars més importants en l’etapa d’educació infantil. El nen comença a reconèixer les seves pròpies emocions i la dels altres. Aprèn a respectar i tolerar els qui l’envolten, intenta controlar les seves pròpies emocions i es capaç de desenvolupar l’empatia i l’assertivitat en relació amb els altres. Ho treballem tant a l’aula com en els diferents entorns que envolten al nen dins l’escola, però en especial en la trobada setmanal “l’Acollida”, on es troben tots els alumnes que cursen I3, I4 i I5 junt amb tot l’equip de mestres d’infantil.

 

Aquest moment és també una gran oportunitat per treballar els valors en gran grup i posteriorment aprofundir a l’aula en petit grup. També tenen l’ocasió de gaudir de la relació amb els alumnes de primària amb els padrins corresponents o amb els voluntaris de l’etapa de l’ESO i Batxillerat. .

Per portar a terme tots les programes i garantitzar un acompanyament personalitzat, comptem amb un equip de mestres que planifiquen diferents tipus d’agrupament amb l’objectiu d’arribar a cada alumne en particular, fem grups reduits, classes on intervenen dos mestres i desdoblamets. També disposem d’un equip psicopegagògic per poder tenir l’assessorament corresponents en els casos que siguin necessaris.

Equip docent