EDUCACIÓ PRIMÀRIA

L’educació primària l’entenem com una etapa on hem de donar als nostres alumnes un munt d’oportunitats on puguin desenvolupar i potenciar les seves fortaleses, les competències bàsiques i les eines que necessitaran per consolidar posteriorment l’educació secundària. Per aconseguir-ho, la nostra base metodològica en l’etapa d’educació primària són les intel·ligències múltiples ja que tenim en compte que cada alumne és únic i treballem per arribar a la personalització de l’aprenentatge.

Les Intel·ligències Múltiples

Oferim un currículum basat en les Intel·ligències múltiples. Entenem que cada alumne aprèn d’una manera diferent i que cal ensenyar d’una manera diferent. Transformen els espais perquè considerem que qualsevol espai de l’escola és un espai d’aprenentatge i ens facilita portar a terme una metodologia més activa. 

La nostra metodologia

  • Aprenentatge cooperatiu
  • Pensament crític i creatiu
  • Destreses i rutines de pensament
  • Projectes de comprensió
  • Activitats experimentals
  • Grups Base
  • Sciences
  • Art and craft
  • Tutories individualitzades
  • Anglès i AICLE (aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera)

Contextualitzem els aprenentatges aconseguint una millor assimilació dels continguts treballats i reflexió sobre el que han après, bàsic per a la metacognició.

Les noves tecnologies

Incorporem l’iPad com a eina d’aprenentatge: permet un ritme més personalitzat i augmenta la motivació de l’alumnat millorant el rendiment acadèmic. De primer fins a quart, els alumnes utilitzen el dispositiu col·lectivament i a partir de cinquè de primària cada alumne disposa d’un iPad d’ús individual.

Les activitats complementàries

Dins del nostre horari lectiu els nostres alumnes poden gaudir de:

• Natació: tots els alumnes tenen una sessió setmanal a la piscina del col·legi.
• Educació en valors: com a part de l’educació integral que l’escola imparteix, als diferents cursos es treballen valors personals per ser més competents socialment i valors religiosos.
• Tecnologia de la informació i comunicació: l’escola compta amb un estudi de TV i aprofitem Educom com l’àrea que posa en contacte a l’alumnat de sisè en el tractament de la ràdio, la televisió i blogs.
 Robòtica: posem a l’abast de l’alumnat, les eines i mecanismes que els permet treballar projectes de construcció i programació.
 Escacs: dóna la possibilitat de treballar habilitats mentals com calcular, visualitzar, analitzar, reflexionar i prendre decisions així com també habilitats socials a partir del joc i la manipulació.

Educació emocional: les dinàmiques que es porten a terme tenen com a base el desenvolupament de les intel·ligències intrapersonal i interpersonal. Els alumnes aprenen a ser conscients dels propis sentiments i emocions, saber-los expressar i gestionar-los correctament. Els ajuda a desenvolupar habilitats per a establir contacte amb altres persones, relacionar-se i treballar cooperativament.

TBL: l’aprenentatge basat en el pensament, Thinking Based Learning (TBL) exercita i treballa el pensament crític i creatiu en el marc dels continguts curriculars. Els alumnes desenvolupen destreses i habilitats relacionades amb el pensament que després poden contextualitzar en la vida.

LES ACTIVITATS CULTURALS
Altrament, els alumnes també realitzen aquest altre tipus d’activitats:

• Televisió Manyanet: Utilització del circuit tancat per confeccionar el programa quinzenal a càrrec de l’alumnat de sisè i dirigit per un petit equip de mestres de primària. • Visites culturals complementàries: Totes adequades als diferents nivells i relacionades amb els projectes de comprensió per a una millor assimilació i contextualització dels aprenentatges. • Excursions: les considerem obligatòries per a tot l’alumnat, ja que afavoreix la sociabilitat i és un excel·lent mitjà a l’abast del mestre per conèixer altres aspectes importants dels seus alumnes. • Colònies: Es realitzen a tots els cursos amb la diferència que alguns grups les fan a principi o final de curs segons les necessitats i criteris preestablerts pel professorat. • Festivals de Nadal i musical: Cada any amb motiu de les festes de Nadal, els alumnes preparen una petita demostració mitjançant concerts i petites representacions per a les famílies i cada dos anys preparem un gran Musical on participen conjuntament l’alumnat de P3 fins a l’ESO. • Setmana de la neu: Optativa per a l’alumnat de tercer, quart, cinquè i sisè. • Activitats pastorals: Celebracions litúrgiques segons l’edat. Celebració de l’Eucaristia i Penitència. Festes religioses. Grups de reflexió adaptats a l’edat. Catequesi de Primera Comunió i postcomunió. Colònies i Convivències a la “Casa d’Espiritualitat Josep Manyanet” de Begues. Per garantitzar un procés d’aprenentatge personalitzat, comptem amb un equip de mestres que planifiquen diferents tipus d’agrupament amb l’objectiu d’arribar a cada alumne en particular, fem grups reduits, classes on intervenen dos mestres i desdoblamets. També disposem d’un equip psicopegagògic per poder tenir l’assessorament corresponents en els casos que siguin necessaris.
EL SEGUIMENT DELS ALUMNES

Els mestres de primària treballen per equips de nivell. Programen activitats de diferents àrees on intervenen 4 mestres alhora amb la possibilitat de fer diferents tipus d’agrupament. D’aquesta manera podem arribar millor a cada alumne, atenent la diversitat  i fer un seguiment més personalitzat.

Els tutors i les tutores fan setmanalment tutories individualitzades amb l’objectiu de respondre de forma immediata a les necessitats de l’alumne siguin personals o acadèmiques. Mestre i alumne parlen i reflexionen trobant posibles solucions a qualsevol situació que estigui succeint.

LES COMUNITATS D' APRENENTATGE

En la metodologia de treball habitual a les escoles, és el personal docent qui imparteix coneixements i l’alumnat qui escolta.
A les comunitats d’aprenentatge, l’alumnat es converteix en el protagonista de la seva pròpia educació i assumeix la responsabilitat sobre allò que aprèn.
A les diferents etapes (infantil-primària-ESO) aquesta responsabilitat és compartida, ja que totes les persones que hi intervenen assumeixen un paper important: pares i mares, alumnes, voluntaris i voluntàries, familiars, experts…

Equip Docent